O firmie

Firma działa od początku 2015 r. w Warszawie.

Jej założycielem i właścicielem jest Dr Marek Szczepański.

Dr Szczepański jest doświadczonym ekspertem i menedżerem. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu polityk w obszarach rozwoju regionalnego, wsparcia małych i średnich firm, rynku pracy oraz rewitalizacji miast. Jest uznanym ekspertem w obszarze funduszy unijnych, w tym planowaniu i wdrażaniu tzw. instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń itp.).

Z sukcesem planuje i realizuje skomplikowane projekty doradcze i szkoleniowe.

Marek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał także tytuł MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie odpowiadał za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw.

W latach 2009-2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 r. jako dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych. Nadzorował m.in. wdrażanie Kredytu technologicznego; instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (inicjatywa JEREMIE), rewitalizacji miast (inicjatywa JESSICA) oraz w obszarze rynku pracy („Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie”) i ekonomii społecznej.

Wcześniej jako dyrektor departamentu nadzorował wdrażanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz prefinansowanie projektów unijnych.

Od 2007 do 2009 roku pracował w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiadając m.in. za wdrażanie funduszy UE i politykę rynku pracy.

Wcześniej był dyrektorem departamentów zarządzających funduszami unijnymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierował projektami szkoleniowymi i doradczymi finansowanymi ze środków krajowych, funduszy UE (Phare i fundusze strukturalne) i Banku Światowego.

Przewodniczący rad nadzorczych spółek Poczta Polska S.A. (2012 - 2015) i Polimex-Mostostal S.A. (2015 - 2016). Członek, a następnie Przewodniczący Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2002 – 2005).

Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz z zakresu funduszy UE i zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestniczył w wielu konferencjach w kraju i zagranicą jako prelegent, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych.

Oferta

Oferta firmy MWS Consulting obejmuje:

Szczególny nacisk kładę na oczekiwania Klienta i praktyczny efekt mojej pracy – moją specjalnością są trudne, nietypowe projekty.

Klienci

Wśród odbiorców świadczonych przeze mnie w kraju i za granicą usług doradczych i szkoleniowych były między innymi:

Zrealizowane projekty

W ostatnich miesiącach wykonałem szereg usług doradczych i szkoleniowych oraz uczestniczyłem jako ekspert w różnorodnych projektach. Między innymi:

Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów w Aktualności.

Aktualności

Rok 2019

Marzec 2019

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie dla Varian Medical Systems Poland warsztatów „EU funds under cohesion policy today and after 2020. Beneficiary perspective”

Alior Bank uruchomił preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województw dolnośląskiego i podlaskiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną, więcej informacji www.aliorbank.pl/termomodernizacja

Warszawa: moderowanie i współprowadzenie (głównym trenerem był p. Łukasz Walczyna) pierwszej edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty działań naprawczych w instrumentach finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting). W szkoleniu wzięli udział pracownicy urzędów marszałkowskich województw mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Agencji Rozwoju Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył trzeci nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Nicea: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: „How to Implement Compliant Financial Instruments in 2014-2020 and Beyond”

Styczeń 2019

Warszawa: moderowanie trzeciej edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (zorganizowanego przez J.W.Consulting). W szkoleniu wzięli udział pracownicy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, urzędów marszałkowskich województw podkarpackiego i śląskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rok 2018

Grudzień 2018

Londyn: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

Zielona Góra: Pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim. Zadaniem Rady jest wsparcie opiniodawcze i doradcze Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020. Marek Szczepański wchodzi w skład Rady jako ekspert zewnętrzny.

Listopad 2018

Warszawa: moderowanie dwóch edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenia zorganizowane w październiku i listopadzie przez J.W.Consulting). W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów marszałkowskich województw kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, wojewódzkich urzędów pracy w Kielcach i Szczecinie; resortów inwestycji i rozwoju oraz pracy, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Barcelona: udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity, Loans and Guarantees”

Październik 2018

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – zakończył się drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Bukareszt / Warszawa: zakończyła się realizacja pierwszego etapu projektu dotyczącego stworzenia w Rumunii banku rozwoju (national development bank – NDB), realizowanego przez firmę PricewaterhouseCoopers (PwC) w ramach European Commission Structural Reform Support Service. Marek Szczepański koordynował merytorycznie przegotowanie pierwszego raportu („Ex-ante assessment report on market failures in Romania”) oraz uczestniczył jako ekspert w drugim etapie projektu („Pre-feasibility study of two scenarios on the legal and operational structure of NDB”).

Wrzesień 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło raport dotyczący analizy zasadności uruchomienia instrumentów finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 („Feasibility study in support of the implementation of Financial Instruments combining EAFRD and EFSI within the framework of the Rural Development Programme of Poland for the 2014-2020 programming period”) opracowany przez firmę PwC – Marek Szczepański był koordynatorem merytorycznym badania.

Gliwice: 26 września w ramach I Visegrad Clusters Congress (kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie) Marek Szczepański przygotował i moderował panel 'Financing and development of new enterprises'. Więcej informacji: https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-1st-visegrad-clusters-congress-,262.htm

Starachowice: 20 września Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała I Forum Gospodarcze w Starachowicach. W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych. Tematyka Forum obejmowała: wprowadzone i planowane zmiany w otoczeniu regulacyjnym małych i średnich firm, instrumenty finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Marek Szczepański merytorycznie przygotował Forum i prowadził obrady i debatę ekspercką. Opis wydarzenia oraz prezentacje prelegentów są dostępne pod adresem http://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15

Lwów (Lviv)/ Czerniowce (Chernivtsi) / Chmielnicki (Khmenlnytskyy): zakończył się cykl warsztatów dla ukraińskich przedsiębiorców nt oferty unijnej dla MŚP działających w Polsce; MWS Consulting przygotowała i przeprowadziła warsztaty na zlecenie PPV Knowledge Networks Limited (warsztaty były zrealizowane w ramach seminariów “Finance for Business” organizowanych w ramach projektu EU4Business)

Czerwiec 2018

Alior Bank uruchomił nowy instrument preferencyjnego finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną, więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-termomodernizacyjna.html

Zielona Góra / Warszawa: uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Marek Szczepański został powołany w skład Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim (Rada składa się z 7 członków, w tym 4 ekspertów spoza Urzędu Marszałkowskiego)

Rzym: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Advanced Summer Course: How to Use Financial Instruments Effectively – Key Features and Practical Advice”

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia „Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Ciechocinek: przygotowanie przeprowadzenie szkolenia „Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020: uwarunkowania formalne i programowe oraz praktyka wdrażania w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (szkolenie dla Członków Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 zorganizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Maj 2018

Alior Bank uruchomił nową ofertę dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o statusie MŚP - Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową (stanowiącą formę finansowania inwestycyjno-obrotowego), więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa-plynnosciowa.html

Kwiecień 2018

Warszawa: udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji nt. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME (konferencja zorganizowana przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)

Marzec 2018

Amsterdam: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Setting Up Effective and Compliant Financial Instruments”

Luty 2018

Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ekspertyzy „Wsparcie zwrotne w Polsce po 2020 roku - propozycje rozwiązań instytucjonalnych”

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Rok 2017

grudzień 2017

Weryfikacja projektu zapytania ofertowego (pod kątem zgodności z Wytycznymi MR) dla beneficjenta projektu realizowanego w ramach POWER 2014-2020

Berlin: udział w charakterze trenera w warsztatach Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

listopad 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie koncepcji i moderowanie warsztatów Tworzenie Regionalnych Funduszy Rozwoju z wykorzystaniem środków wycofanych z unijnych instrumentów finansowych (warsztaty zorganizowane przez J.W.Consulting)

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees”

październik 2017

Wypowiedź w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia pożyczek na kształcenie http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/310059936-Wystartowaly-pozyczki-na-ksztalcenie.html

Udział w debacie w dzienniku „Rzeczpospolita” (11 października 2017) „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”; debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o Funduszach UE”. Link do nagrania: https://funduszeue2017.rp.pl/

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie na zlecenie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości cyklu szkoleń Ocena przykładów praktyk i zachowań etycznych i nieetycznych na rynku finansowym

wrzesień 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w „Radio dla Ciebie” (28 września 2017) http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-pozyczki-na-ksztalcenie/#

Na zlecenie Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości MWS Consulting opracowała ekspertyzę Finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego – popyt, oferta, propozycje modyfikacji

lipiec 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w radiowej „Trójce”, audycja ‘Bardzo Ważny Projekt”(20 lipca 2017) https://www.polskieradio.pl/9/539

Haga: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion Advanced Summer Course on EU Financial Instruments: Current Challenges for Set-up and Management

czerwiec 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie i moderowanie specjalistycznego szkolenia Zamówienia publiczne we wdrażaniu instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

kwiecień 2017

Rzym: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: Financial Instruments: Selection and Cooperation with Financial Intermediaries

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

marzec-kwiecień 2017

W ramach współpracy z firmą doradczą INBAS uczestniczyłem w monitoringu i ocenie efektów programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) https://www.eog.gov.pl

luty 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Wdrażanie instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Rok 2016

grudzień 2016

Ljubljana: usługi doradcze dla słoweńskiego banku SID Banka http://www.sid.si w przygotowaniu do uruchomienia unijnych instrumentów finansowych, SID Banka ma pełnić rolę Menedżera Funduszu Funduszy

październik 2016

Wypowiedzi w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia instrumentów finansowych w Pomorskim RPO i Wielkopolskim RPO http://www.rp.pl/Biznes/310269926-Nowe-pozyczki-dla-przedsiebiorstw.html http://www.rp.pl/Eurodotacje-2016/310269927-Nowe-kredyty-i-gwarancje-dla-firm.html

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees

wrzesień 2016

Astana: udział (na zaproszenie OECD) w charakterze eksperta w międzynarodowym seminarium Are governance reforms really transforming the State in the Republic of Kazakhstan?

Kontakt

marek@mwsconsulting.pl
tel. kom.: +48 502 323 963
REGON 360702134