O firmie

Firma działa od początku 2015 r. w Warszawie.

Jej założycielem i właścicielem jest Dr Marek Szczepański.

Dr Szczepański jest doświadczonym ekspertem i menedżerem. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu polityk w obszarach rozwoju regionalnego, wsparcia małych i średnich firm, rynku pracy oraz rewitalizacji miast. Jest uznanym ekspertem w obszarze funduszy unijnych, w tym planowaniu i wdrażaniu tzw. instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń itp.).

Z sukcesem planuje i realizuje skomplikowane projekty doradcze i szkoleniowe.

Marek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał także tytuł MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie odpowiadał za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw.

W latach 2009-2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 r. jako dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych. Nadzorował m.in. wdrażanie Kredytu technologicznego; instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (inicjatywa JEREMIE), rewitalizacji miast (inicjatywa JESSICA) oraz w obszarze rynku pracy („Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie”) i ekonomii społecznej.

Wcześniej jako dyrektor departamentu nadzorował wdrażanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz prefinansowanie projektów unijnych.

Od 2007 do 2009 roku pracował w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiadając m.in. za wdrażanie funduszy UE i politykę rynku pracy.

Wcześniej był dyrektorem departamentów zarządzających funduszami unijnymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierował projektami szkoleniowymi i doradczymi finansowanymi ze środków krajowych, funduszy UE (Phare i fundusze strukturalne) i Banku Światowego.

Przewodniczący rad nadzorczych spółek Poczta Polska S.A. (2012 - 2015) i Polimex-Mostostal S.A. (2015 - 2016). Członek, a następnie Przewodniczący Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2002 – 2005).

Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz z zakresu funduszy UE i zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestniczył w wielu konferencjach w kraju i zagranicą jako prelegent, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych.

Oferta

Oferta firmy MWS Consulting obejmuje:

Szczególny nacisk kładę na oczekiwania Klienta i praktyczny efekt mojej pracy – moją specjalnością są trudne, nietypowe projekty.

Klienci

Wśród odbiorców świadczonych przeze mnie w kraju i za granicą usług doradczych i szkoleniowych były między innymi:

Zrealizowane projekty

W ostatnich miesiącach wykonałem szereg usług doradczych i szkoleniowych oraz uczestniczyłem jako ekspert w różnorodnych projektach. Między innymi:

Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów w Aktualności.

Aktualności

Rok 2018

Grudzień 2018

Londyn: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

Zielona Góra: Pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim. Zadaniem Rady jest wsparcie opiniodawcze i doradcze Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020. Marek Szczepański wchodzi w skład Rady jako ekspert zewnętrzny.

Listopad 2018

Warszawa: moderowanie dwóch edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenia zorganizowane w październiku i listopadzie przez J.W.Consulting). W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów marszałkowskich województw kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, wojewódzkich urzędów pracy w Kielcach i Szczecinie; resortów inwestycji i rozwoju oraz pracy, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Barcelona: udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity, Loans and Guarantees”

Październik 2018

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – zakończył się drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Bukareszt / Warszawa: zakończyła się realizacja pierwszego etapu projektu dotyczącego stworzenia w Rumunii banku rozwoju (national development bank – NDB), realizowanego przez firmę PricewaterhouseCoopers (PwC) w ramach European Commission Structural Reform Support Service. Marek Szczepański koordynował merytorycznie przegotowanie pierwszego raportu („Ex-ante assessment report on market failures in Romania”) oraz uczestniczył jako ekspert w drugim etapie projektu („Pre-feasibility study of two scenarios on the legal and operational structure of NDB”).

Wrzesień 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło raport dotyczący analizy zasadności uruchomienia instrumentów finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 („Feasibility study in support of the implementation of Financial Instruments combining EAFRD and EFSI within the framework of the Rural Development Programme of Poland for the 2014-2020 programming period”) opracowany przez firmę PwC – Marek Szczepański był koordynatorem merytorycznym badania.

Gliwice: 26 września w ramach I Visegrad Clusters Congress (kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie) Marek Szczepański przygotował i moderował panel 'Financing and development of new enterprises'. Więcej informacji: https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-1st-visegrad-clusters-congress-,262.htm

Starachowice: 20 września Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała I Forum Gospodarcze w Starachowicach. W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych. Tematyka Forum obejmowała: wprowadzone i planowane zmiany w otoczeniu regulacyjnym małych i średnich firm, instrumenty finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Marek Szczepański merytorycznie przygotował Forum i prowadził obrady i debatę ekspercką. Opis wydarzenia oraz prezentacje prelegentów są dostępne pod adresem http://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15

Lwów (Lviv)/ Czerniowce (Chernivtsi) / Chmielnicki (Khmenlnytskyy): zakończył się cykl warsztatów dla ukraińskich przedsiębiorców nt oferty unijnej dla MŚP działających w Polsce; MWS Consulting przygotowała i przeprowadziła warsztaty na zlecenie PPV Knowledge Networks Limited (warsztaty były zrealizowane w ramach seminariów “Finance for Business” organizowanych w ramach projektu EU4Business)

Czerwiec 2018

Alior Bank uruchomił nowy instrument preferencyjnego finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną, więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-termomodernizacyjna.html

Zielona Góra / Warszawa: uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Marek Szczepański został powołany w skład Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim (Rada składa się z 7 członków, w tym 4 ekspertów spoza Urzędu Marszałkowskiego)

Rzym: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Advanced Summer Course: How to Use Financial Instruments Effectively – Key Features and Practical Advice”

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia „Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Ciechocinek: przygotowanie przeprowadzenie szkolenia „Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020: uwarunkowania formalne i programowe oraz praktyka wdrażania w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (szkolenie dla Członków Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 zorganizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Maj 2018

Alior Bank uruchomił nową ofertę dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o statusie MŚP - Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową (stanowiącą formę finansowania inwestycyjno-obrotowego), więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa-plynnosciowa.html

Kwiecień 2018

Warszawa: udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji nt. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME (konferencja zorganizowana przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)

Marzec 2018

Amsterdam: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Setting Up Effective and Compliant Financial Instruments”

Luty 2018

Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ekspertyzy „Wsparcie zwrotne w Polsce po 2020 roku - propozycje rozwiązań instytucjonalnych”

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Rok 2017

grudzień 2017

Weryfikacja projektu zapytania ofertowego (pod kątem zgodności z Wytycznymi MR) dla beneficjenta projektu realizowanego w ramach POWER 2014-2020

Berlin: udział w charakterze trenera w warsztatach Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

listopad 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie koncepcji i moderowanie warsztatów Tworzenie Regionalnych Funduszy Rozwoju z wykorzystaniem środków wycofanych z unijnych instrumentów finansowych (warsztaty zorganizowane przez J.W.Consulting)

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees”

październik 2017

Wypowiedź w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia pożyczek na kształcenie http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/310059936-Wystartowaly-pozyczki-na-ksztalcenie.html

Udział w debacie w dzienniku „Rzeczpospolita” (11 października 2017) „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”; debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o Funduszach UE”. Link do nagrania: https://funduszeue2017.rp.pl/

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie na zlecenie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości cyklu szkoleń Ocena przykładów praktyk i zachowań etycznych i nieetycznych na rynku finansowym

wrzesień 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w „Radio dla Ciebie” (28 września 2017) http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-pozyczki-na-ksztalcenie/#

Na zlecenie Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości MWS Consulting opracowała ekspertyzę Finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego – popyt, oferta, propozycje modyfikacji

lipiec 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w radiowej „Trójce”, audycja ‘Bardzo Ważny Projekt”(20 lipca 2017) https://www.polskieradio.pl/9/539

Haga: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion Advanced Summer Course on EU Financial Instruments: Current Challenges for Set-up and Management

czerwiec 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie i moderowanie specjalistycznego szkolenia Zamówienia publiczne we wdrażaniu instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

kwiecień 2017

Rzym: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: Financial Instruments: Selection and Cooperation with Financial Intermediaries

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

marzec-kwiecień 2017

W ramach współpracy z firmą doradczą INBAS uczestniczyłem w monitoringu i ocenie efektów programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) https://www.eog.gov.pl

luty 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Wdrażanie instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Rok 2016

grudzień 2016

Ljubljana: usługi doradcze dla słoweńskiego banku SID Banka http://www.sid.si w przygotowaniu do uruchomienia unijnych instrumentów finansowych, SID Banka ma pełnić rolę Menedżera Funduszu Funduszy

październik 2016

Wypowiedzi w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia instrumentów finansowych w Pomorskim RPO i Wielkopolskim RPO http://www.rp.pl/Biznes/310269926-Nowe-pozyczki-dla-przedsiebiorstw.html http://www.rp.pl/Eurodotacje-2016/310269927-Nowe-kredyty-i-gwarancje-dla-firm.html

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees

wrzesień 2016

Astana: udział (na zaproszenie OECD) w charakterze eksperta w międzynarodowym seminarium Are governance reforms really transforming the State in the Republic of Kazakhstan?

Kontakt

marek@mwsconsulting.pl
tel. kom.: +48 502 323 963
REGON 360702134